Gebruiksvoorwaarden


Onze gebruiksvoorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 8 januari 2019.

ScentAir Technologies, LLC, groepsbedrijven en dochterbedrijven (samen genoemd “ScentAir”) biedt of wil in te toekomst het volgende aanbieden: (1) de ScentAir-website te vinden op  www.ScentAir.com, en alle andere bijbehorende websites hieraan gekoppeld, waaronder de ScentAir My Account-portal toegankelijk op  https://myaccount.scentair.com (afzonderlijk een 'Website' en gezamenlijk de 'Websites'), (2) diensten toegankelijk via de Websites ('Web-apps'), (3) software die kan worden gedownload op uw smartphone of tablet om diensten te activeren ('Mobiele apps'), en (4) abonnementsdiensten, waaronder diensten toegankelijk via de Web-apps en de Mobiele apps inclusief ('Abonnementsdiensten') te gebruiken in combinatie met ScentAir-producten ('Producten') en andere manieren die ScentAir aanbiedt. Sommige ScentAir-producten en -diensten kunnen samen worden gebruikt of op manieren die integreren met producten en diensten van derden. De term 'Diensten' betekent Websites, Web-apps, Mobiele apps en Abonnementsdiensten.

Deze gebruiksvoorwaarden ('Voorwaarden' of 'Overeenkomst') regelen uw rechten op toegang en gebruik van de Diensten en Producten. Lees deze Voorwaarden grondig door. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan arbitrage voor ze kunnen worden ingeleid bij de rechtbank of in een groepsgeding. Volg de instructies in het deel Oplossen van geschillen en arbitrage als u deze bepaling niet wenst na te leven. De term 'u' zoals gebruikt in deze Voorwaarden, betekent elke persoon of entiteit die de Diensten of Producten opent of gebruikt en elke persoon of entiteit die een account aanmaakt (zoals vastgelegd in deel 2(a) en de Voorwaarden aanvaardt. Dit geldt voor Eigenaars, Gemachtigde gebruikers (zoals vastgelegd in deel 2(b) en de ouders of voogden van Gemachtigde gebruikers, indien van toepassing (zoals beschreven in deel 1((b)(ii)). Deze Voorwaarden bieden u specifieke wettelijke rechten. Daarnaast beschikt u mogelijk over andere wettelijke rechten die van rechtsgebied tot rechtsgebied kunnen verschillen. Disclaimers, uitsluitingen, verplichten en bindende arbitrage, beperking van aansprakelijkheid, schadeloosstelling, afstand van verhaal voor een juryrechtbank, afstand van verhaal betreffende groepsgeding, en afstand van verhaal van retributieschade onder deze Voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij ze door de wet worden opgelegd. Sommige rechtsgebieden laten geen uitsluiting van impliciete garantie of uitsluiting of beperking van de incidentele of gevolgschade of andere rechten niet toe, In dat geval zijn de betrffende bepalingen in deze Voorwaarden niet op u van toepassing.

DEZE VOORWAARDEN VORMEN EEN WETTIGE OVEREENKOMST. -DOOR DEZE VOORWAARDEN TE AANVAARDEN VIA DE WEBSITE, WEB APP OF MOBIELE APP OF DOOR DE DIENSTEN EN/OF PRODUCTEN TE OPENEN EN TE GEBRUIKEN (WEBSITES INBEGREPEN), AANVAARDT U DEZE EN GAAT U ERMEE AKKOORD VOOR UZELF OF VOOR DE ENTITEIT DIE U VERTEGENWOORDIGT MET BETREKKING TOT DE TOEGANG EN HET GEBRUIK. U VERKLAART EN GARANDEERT DAT U DE RECHTEN, DE AUTORITEIT EN DE MACHTIGING HEBT (ZIE VOORWAARDEN IN DEEL 1(b)(ii) HIERONDER) OM DEZE VOORWAARDEN TE AANVAARDEN EN ERMEE IN TE STEMMEN VOOR UZELF OF VOOR DE ENTITEIT DIE U VERTEGENWOORDIGT; U VERKLAART DAT U, ONDER DE VOORWAARDEN VASTGELEGD IN DEEL 1(b)(ii) HIERONDER, BESCHIKT OVER DE WETTELIJKE LEEFTIJDSGRENS VAN TOEPASSING IN UW RECHTSGEBIED OF VERBLIJFSGEBIED OM DE PRODUCTEN EN DIENSTEN TE OPENEN EN TE GEBRUIKEN EN DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET EEN VAN DE BEPALINGEN IN DEZE VOORWAARDEN, MOET U DE VERBINDING VAN UW PRODUCTEN VANAF UW ACCOUNT VERBREKEN EN STOPPEN MET HET OPENEN OF GEBRUIKEN VAN DE DIENSTEN EN PRODUCTEN.

ZOALS HIERONDER BESCHREVEN GAAT U AKKOORD MET DE AUTOMATISCHE SOFTWARE-UPDATE VAN DE DIENSTEN EN DE PRODUCTEN GEKOPPELD AAN DEZE DIENSTEN. ALS U HIERMEE NIET AKKOORD KUNT GAAN, MAG U DE DIENSTEN EN PRODUCTEN NIET BLIJVEN GEBRUIKEN.

ZOALS HIERONDER BESCHREVEN BEVATTEN DELEN 4 EN 5 BELANGRIJKE BEPERKINGEN VAN DE DIENSTEN EN PRODUCTEN, IN HET BIJZONDER VOOR WAT BETREFT PERSOONLIJKE VEILIGHEID EN KRITIEK GEBRUIK. LEES DEZE VERKLARINGEN GRONDIG DOOR, OMDAT U DEZE ERKENT EN AANVAARDT.

 

Overzicht, geschiktheid, klantenservice, termijn en beëindiging
(a) Overzicht en relatie met andere overeenkomsten. Deze Voorwaarden regelen uw gebruik van de Diensten en de Producten. Sommige functies van de Diensten kunnen onderhevig zijn aan extra richtlijnen of regels die zullen worden gepost op de Diensten die betrekking hebben op deze functies. Alle extra richtlijnen, voorwaarden of regels en het   Privacybeleid van de ScentAir-websites ('Privacybeleid van de website') en de  Privacyverklaring ('Privacyverklaring') zijn binnen deze Voorwaarden per verwijzing opgenomen en u gaat ermee akkoord en aanvaardt deze na te leven door deze Producten en Diensten te gebruiken.

(b) Geschiktheid. (i) U mag deze Producten en Diensten alleen gebruiken wanneer u wettelijk gemachtigd bent om een bindende overeenkomst af te sluiten met ScentAir (uitgezonderd de bepalingen in deel (1)(b)(ii) hieronder), u deze Voorwaarden via een Website, Web-app of Mobiele app aanvaardt of door de Diensten of Producten te openen of te gebruiken, en alleen wanneer u zich houdt aan alle Voorwaarden in deze Overeenkomst en alle lokale, staats-/provinicale, landelijke en internationale wetten, regelgevingen en verordeningen die van toepassing zijn. Alleen personen ouder dan 18 jaar mogen optreden als eigenaar van ScentAir-accounts. (ii) Indien u een Gemachtigde gebruiker bent, verklaart en garandeert u dat u ouder bent dan 13 (of de equivalente minimumleeftijd in het rechtsgebied waar u verblijft) en in het geval waarbij uw leeftijd ligt tussen 13 jaar (of de equivalente minimumleeftijd in het rechtsgebied waar u verblijft) en de leeftijd van meerderjarigheid in het rechtsgebied waar u verblijft, dat u de Diensten en Producten alleen zult gebruiken onder de supervisie van een ouder of wettelijke voogd die verklaart namens u gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Elk gebruik of toegang tot de Diensten en Producten door personen jonger dan 13 jaar (of de equivalente minimumleeftijd in het rechtsgebied waar u verblijft) is strikt verboden en wordt beschouwd als een inbreuk op deze Voorwaarden. De Diensten en Producten zijn niet beschikbaar voor gebruikers die eerder van ScentAir het verbod hebben gekregen om de Producten en Diensten te gebruiken.

(c) Klantenservice Met vragen of problemen betreffende de Producten, de Diensten of deze Voorwaarden kunt u contact opnemen met ScentAir. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de klantenservice en elke aangeboden en door ScentAir verstrekt klantondersteuning geen nooddienst is of call-center en ook geen oplossing voor noodhulp aan mensen in nood in de zaak of elders. NEEM GEEN CONTACT OP MET DE KLANTENSERVICE OF EEN ANDERE DOOR SCENTAIR AANGEBODEN KLANTONDERSTEUNING IN GEVAL VAN EEN LEVENSBEDREIGENDE OMSTANDIGHEID OF EEN ANDER NOODGEVAL. ALS U EEN DERGELIJK NOODGEVAL HEBT, NEEM DAN ONMIDDELLIJK CONTACT OP MET DE POLITIE, DE BRANDWEER, 112 OF ANDERE GESCHIKTE NOODDIENSTEN.

(d) Termijn en beëindiging Deze Voorwaarden blijven van toepassing zolang u gebruik blijft maken van de Diensten en Producten of tot de overeenkomst wordt beëindigd conform de bepalingen voorzien in deze Voorwaarden. ScentAir kan op elk moment (i) uw toegangs- of gebruiksrechten voor de Diensten opschorten of beëindigen, of (ii) deze Overeenkomst ontbinden indien ScentAir er in goed vertrouwen van overtuigd is dat u de Diensten of Producten hebt gebruikt op een manier die een inbreuk vormt op deze Overeenkomst, de onderliggende richtlijnen en de gebruiksvoorschriften. Als u een Product overdraagt aan een nieuwe gebruiker, vervalt automatisch uw gebruiksrecht voor de Diensten met betrekking tot dat product en heeft de nieuwe gebruiker niet het recht om de Producten of Diensten te gebruiken onder uw Account (zoals hieronder beschreven). De nieuwe gebruiker moet zich bij ScentAir registreren via een afzonderlijk account en moet deze Voorwaarden aanvaarden.

(e) Gevolgen van een beëindiging. Naar aanleiding van het beëindigen of ontbinden van deze Overeenkomst worden uw Account en uw gebruiksrechten voor de Diensten automatisch stopgezet.

 

Accounts
(a) Uw Account. Om sommige Diensten en Producten te kunnen gebruiken moet u zich registreren voor een gebruikersaccount ('Account') en bepaalde informatie over uzelf invoeren zoals gevraagd op het betreffende registratieformulier. U verklaart en garandeert dat: (a) alle vereiste registratie-informatie die u indient waarheidsgetrouw en accuraat is; (b) u de correctheid van deze informatie zult bijhouden en (c) uw gebruik van de Diensten en Producten geen inbreuk zal vormen op de Amerikaanse of andere wetten en regelgevingen die van toepassing zijn (bijvoorbeeld dat u niet bent gevestigd in een land onder embargo of een 'restricted party' onder de exportwetten en regelgevingen). U bent als enige verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van uw inloggegevens van uw Account en voor alle activiteiten die vallen onder uw Account. U gaat ermee akkoord om 'sterke' wachtwoorden te gebruiken (dit zijn wachtwoorden die gebruikmaken van een combinatie van hoofd- en kleine letters, cijfers en symbolen) voor uw Account en om uw wachtwoord veilig te bewaren zodat onbevoegden er geen toegang toe hebben. U gaat ermee akkoord dat u ScentAir onmiddellijk op de hoogte brengt van ongeoorloofd gebruik of vermoedelijk ongeoorloofd gebruik van uw Account of van elke andere veiligheidsinbreuk. ScentAir kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade ontstaan omdat u in gebreke bent gebleven om u te houden aan deze vereisten.

(b) De persoon die een Account aanmaakt, is de 'Eigenaar' van deze Account en is eveneens de eigenaar van de Producten die zijn gekoppeld aan deze Account. Personen die gemachtigd zijn om de Producten en Diensten van een Eigenaar te openen zijn 'Gemachtigde gebruikers'. Gemachtigde eigenaars hebben de mogelijkheid om de Diensten te gebruiken en de Producten te controleren en te beheren (zo kan een Gemachtigde gebruiker bijvoorbeeld uw geurinstellingen wijzigen). Gemachtigde gebruikers kunnen eveneens de mogelijkheid hebben om informatie (waaronder persoonlijke informatie) en content te bekijken van alle Producten, Diensten en Locaties met ScentAir-verbindingen van een Eigenaar (zo kan een Gemachtigde gebruiker bijvoorbeeld mobiele meldingen ontvangen). Gemachtigde gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor hun acties met betrekking tot de Producten en Diensten, maar de Eigenaar gaat hierbij eveneens akkoord volledig aansprakelijk te zijn voor alle acties ondernomen door Gemachtigde gebruikers met betrekking tot de Producten, Diensten en de Account van de Eigenaar. Als u een Eigenaar bent die een Gemachtigde gebruiker uitnodigt of toegang verleent, erkent u en gaat u ermee akkoord dat de genoemde Gemachtigde gebruiker vervolgens andere Gemachtigde gebruikers kan uitnodigen of toegang verlenen om uw Producten en Diensten die hierboven uiteen zijn gezet te openen en te gebruiken. Als gevolg hiervan mag u, als u Eigenaar bent, alleen die personen machtigen die u voldoende vertrouwt om uw Account, Producten en Diensten te bekijken en te gebruiken.

 

Toegang tot de Diensten
(a) Toegang en gebruik. Op basis van de Voorwaarden kent ScentAir u een niet-overdraagbaar, niet-exclusief recht toe (zonder het recht te hebben deze licentie door te geven) om de Diensten te openen en te gebruiken via (i) de Web-apps in verband met, en met het uitsluitend doel om de Producten in uw bezit of waarvoor u gemachtigd bent die te beheren en te bewaken, te beheren en te bewaken of een andere Dienst te gebruiken die door ScentAir ter beschikking wordt gesteld ('Toegestane doel'), (ii) de Mobiele apps te installeren en te gebruiken op uw eigen mobiele apparaat (bijvoorbeeld een iPhone, iPad of Android-smartphone) en uitsluitend voor het Toegestane doel en (iii) de Websites te openen uitsluitend voor het Toegestane doel.

(b) Automatische softwarupdates. Het is mogelijk dat ScentAir af en toe patches, bugfixes, updates, upgrades en andere modificaties ontwikkelt om de prestaties van de Diensten en/of de Productsoftware te verbeteren ('Updates'). Deze worden mogelijk automatisch geïnstalleerd zonder berichtgeving vooraf of enig aanvullend verzoek om toestemming. U stemt in met deze automatische update. Indien u niet akkoord gaat met dergelijke updates kunt u uw Account verwijderen en het gebruik van de Diensten en Producten stopzetten. Als u een eerder aangemaakte account niet verwijdert, blijft u de automatische updates ontvangen. U erkent dat u mogelijk updates moet installeren om de Diensten en Producten te blijven gebruiken en u gaat ermee akkoord om deze updates meteen te installeren zodra ScentAir u hierom verzoekt. Door de Diensten en Producten te blijven gebruiken gaat u automatisch akkoord (i) met deze Voorwaarden betreffende de Diensten en Producten en (ii) alle wijzigingen en updates die ScentAir mogelijk zal aanbrengen in deze Voorwaarden.

(c) De door ScentAir geleverde interface voor Diensten en Diensten van derden. In de loop der tijd kan ScentAir u de mogelijkheid bieden om aan een of meerdere derde partijen voor de Producten en Diensten een interface te verstrekken voor het gebruik van de Diensten.  U beslist zelf of u de interface wenst te gebruiken en voor welke Producten en Diensten van derden u deze interface wenst te activeren. Uw expliciete toestemming en autorisatie is vereist en u kunt uw toestemming op elk moment herroepen. Zodra u uw toestemming hebt gegeven voor een specifiek Product of een specifieke Dienst van derden gaat u ermee akkoord dat ScentAir informatie en beheergegevens betreffende uw installatie en uw producten (inclusief persoonlijke informatie) zal doorgeven aan die externe partij teneinde de door geautoriseerde interface te activeren. Zodra deze informatie is gedeeld met de betreffende Producten en Diensten van de derde partij wordt het gebruik ervan beheerd door het privacybeleid van de derde partij en niet langer door de privacydocumentatie van ScentAir. U erkent en gaat ermee akkoord dat ScentAir geen enkele garantie biedt over de kwaliteit of de veiligheid van Producten of Diensten van derden of de interface met dergelijke Producten of Diensten. Tegelijk kan ScentAir ook niet aansprakelijk worden gesteld voor uw gebruik van Producten of Diensten van derden bij persoonlijk letsel, overlijden, schade aan eigendommen (inclusief, maar zonder beperking van uw vestiging) of andere schade of verlies ten gevolge van uw gebruik van Producten of Diensten van derden. U moet contact opnemen met de derde partij over alle vragen met betrekking tot de Producten en Diensten van derden.

(d) Sommige materialen kunnen worden weergegeven of uitgevoerd op de Diensten (waaronder, maar niet beperkt tot: tekst, grafieken, afbeeldingen, artikelen, foto's, videobeelden en illustraties ('Content'). U mag ook feedback, commentaar, vragen of andere informatie posten op de Websites. U bent als enige verantwoordelijk voor alle Content die u post, uploadt, e-mailt, doorstuurt of op enige andere wijze verspreidt via of in relatie tot de Diensten of wat u op enigerlei wijze bijdraagt aan de Dienst. U erkent en garandeert dat u beschikt over de nodige rechten om dit te doen en kent ScentAir alle patent-, handels-, handelsgeheim-, copyright- en andere eigendomsrechten toe met betrekking tot deze Content voor publicatie op de Dienst overeenkomstig deze Voorwaarden. U moet hierbij voldoen aan alle copyrightregels, regels betreffende het handelsmerk, informatie en beperkingen in elke Content die via de Diensten kan worden geopend en zult deze Content, bijdragen van derden of andere eigendomsrechten waar u geen eigenaar van bent niet gebruiken, kopiëren, reproduceren, wijzigen, vertalen, publiceren, uitzenden, doorsturen, distribueren, uitvoeren, uploaden, weergeven, in licentie geven, verkopen of op een andere wijze exploiteren:<u></u> (i) zonder de expliciete schriftelijke toelating van de respectievelijke eigenaars en (ii) op geen enkele manier die een inbreuk vormt op de rechten van een externe partij. ScentAir behoudt zich het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken Content van de Dienst te verwijderen ongeacht de reden (waaronder, maar niet beperkt tot: na ontvangst van klachten of beschuldigingen van derden of overheid betreffende de Content of wanneer we bezorgd zijn dat u een inbreuk hebt gepleegd om het onmiddellijk voorafgaande).

(e) Enkele beperkingen. De rechten die u zijn toegekend onder deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de volgende beperkingen: (i) u gaat ermee akkoord om de Diensten of Producten niet in licentie te geven, te verkopen, te verhuren, te leasen, over te dragen, toe te wijzen, te distribueren, te hosten of op een andere manier commercieel uit te baten; (ii) u gaat ermee akkoord om de Producten en Diensten niet te wijzigen, afgeleide producten ervan te creëren, uit elkaar te halen of opnieuw samen te stellen; (iii) u gaat ermee akkoord om de Producten en Diensten niet uit elkaar te halen met de bedoeling om een concurrerend product of een concurrerende dienst uit te werken; (iv) behalve in de gevallen die expliciet staan vermeld in deze voorwaarden mogen deze Producten en Diensten niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven of overgedragen onder welk vorm of via welk middel ook; (v) u gaat ermee akkoord geen computervirussen, wormen of kwaadwillende software te uploaden die is bedoeld om een computer of communicatienetwerk, mobiel apparaat, data, de Diensten, de Producten, de Productsoftware of enig ander systeem, apparaat of goed te beschadigen of te wijzigen; (vi) u gaat ermee akkoord niet te knoeien met, ongeoorloofde toegang te verschaffen tot of de werking van servers of netwerken te verstoren die zijn verbonden met de Diensten en geen inbreuken te zullen plegen op regelgevingen, beleidsregels of procedures van dergelijke netwerken; (vii) u gaat ermee akkoord de Diensten niet te openen (of pogingen daartoe te ondernemen) via andere middelen dan via de interface die door ScentAir ter beschikking wordt gesteld en (viii) u gaat ermee akkoord om geen verklaringen betreffende eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken of te wijzigen (met inbegrip van de copyrights en de handelsmerkberichten) die in de Producten en Diensten zijn opgenomen of in verband ermee worden weergegeven. Elke toekomstige release, update of andere aanvulling van de functionaliteit van de Diensten valt onder deze Voorwaarden.

(f) Open Source. Sommige items en codes van onafhankelijke derde partijen kunnen in de Web-apps en/of Mobiele apps zijn opgenomen die vallen onder de GNU General Public License ('GPL') of een andere open source-licentie ('Open Source-software'). De Open Source-software is gelicentieerd onder de licentievoorwaarden die zijn gekoppeld aan de betreffende Open Source-software. Niets in deze Voorwaarden beperkt uw rechten onder, of kent u rechten toe die verder gaan dan, de algemene voorwaarden van elke toepasselijke eindgebruikerlicentie voor dergelijke Open Source-software. In het bijzonder beperkt niets in deze Voorwaarden uw rechten om dergelijke Open Source-software die valt onder de GPL te kopiëren, te wijzigen of te distribueren.

(g) Privacy. Lees deel 4(m) hieronder, het Privacybeleid van ScentAir-websites en de Privacyverklaring voor de ScentAir-producten en -diensten. Deze documenten beschrijven de praktijk met betrekking tot de informatie die u of ScentAir verzamelt van gebruikers van de Producten en Diensten en andere Content of Bijdragen van gebruikers.

(h) Beveiliging. ScentAir vindt de integriteit en de veiligheid van uw persoonlijke informatie erg belangrijk. Daarom doen we er alles aan om de geschikte veiligheidsmaatregelen te nemen. ScentAir kan echter niet garanderen dat niet-gemachtigde derden nooit in staat zullen zijn om onze veiligheidsmaatregelen te hacken of uw persoonlijke informatie te gebruiken voor ongeoorloofde doelen. U erkent bijgevolg dat u uw persoonlijke informatie op eigen risico aanlevert.

(i) Wijziging. ScentAir behoudt zich het recht voor om op elk moment de Dienst of een derde partij hiervan te wijzigen, op te schorten of te beëindigen met of zonder kennisgeving vooraf tenzij dit werd bedongen in uw individuele serviceovereenkomst met ScentAir. U gaat ermee akkoord dat ScentAir niet ten overstaan van u of van een derde partij aansprakelijk kan worden gesteld voor de wijziging, opschorting of beëindiging van de Diensten of een deel ervan, tenzij dit werd bedongen in uw individuele serviceovereenkomst met ScentAir.

(j) Externe toegang in sommige landen. Hoewel de websites wereldwijd toegankelijk zijn, zijn de Producten en Diensten die via of op de websites worden verstrekt of kunnen worden geopend, niet beschikbaar voor iedereen of in alle landen. Als u ervoor kiest om de websites te openen buiten een land waar ScentAir de Producten en Diensten ondersteunt (zie bijgevoegde lijst 'Doellanden'), doet u dit op eigen initiatief en bent u als enige aansprakelijk voor de naleving van de toepasselijke, lokale wetten waar u ook bent wanneer u de Websites opent. U begrijpt en aanvaardt dat de Websites niet zijn bedoeld voor gebruik in een niet-Doelland en dat sommige, misschien wel alle, functies van de Websites mogelijk niet werken of ongeschikt zijn voor gebruik in dat bepaalde land. Voor zover toegestaan bij de wet, aanvaardt ScentAir geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade of verlies geleden door uw toegang of gebruik van de Website of ScentAir-producten in niet-Doellanden. U bent gebonden door deze Voorwaarden telkens wanneer u de Websites of de Diensten opent of gebruikt.

 

Toegestaan gebruik en beperkingen van de Producten en Diensten van ScentAir
(a) Bedoeld gebruik van ScentAir-diensten. De Diensten zijn bedoeld om toegankelijk te zijn en te worden gebruikt voor niet-tijdskritieke informatie en beheer van ScentAir-producten. Hoewel we de bedoeling hebben om de Diensten zo betrouwbaar en beschikbaar mogelijk te maken, zijn ze niet bedoeld om 100% van de tijd betrouwbaar of beschikbaar te zijn. Om een aantal redenen die buiten de controle van ScentAir vallen, zijn de Diensten onderworpen aan sporadische onderbrekingen en storingen, waaronder o.a. problemen met breedband en wifi, de beschikbaarheid van de serviceprovider, mobiele kennisgevingen en gebruikers. U erkent deze beperkingen en gaat ermee akkoord dat ScentAir niet verantwoordelijk is voor schade die zou zijn veroorzaakt door een storing of vertraging van de dienst.

(b) Geen gebruik van de Producten en Diensten bij levensbedreigende situaties. U erkent en gaat ermee akkoord dat de Producten en Diensten, los of via een interface met Producten en Diensten van derden niet zijn gecertificeerd als noodservice.

(c) verwijderd

(d) verwijderd

(e) Betrouwbaarheid van de Diensten. U erkent dat de Diensten, inclusief toegang op afstand en mobiele kennisgevingen, niet foutloos zijn, noch 100% betrouwbaar of 100% beschikbaar. De goede werking van de Dienst vertrouwt op en is afhankelijk van onder meer de overdracht van gegevens via uw wifi-netwerk, ingeschakelde apparaten voor draadloos netwerk (zoals een telefoon of tablet) en breedband-internettoegang of een 4G-netwerk waarvoor noch ScentAir of een draadloze of gegevensprovider verantwoordelijk is en die om verschillende redenen kan worden onderbroken, vertraagd, geweigerd of op een andere manier beperkt, waaronder door onvoldoende dekking, stroomuitval, beëindiging van diensten en toegang, omgevingsomstandigheden, interferentie, niet-betaling van de toepasselijke abonnementsgelden en -kosten, onbeschikbaarheid van radiofrequentiebanden, systeemcapaciteit, upgrades, reparaties of relokaties en prioritaire toegang voor nooddiensten in geval van een ramp of noodsituatie (samen 'Serviceonderbrekingen' genoemd). U begrijpt dat Serviceonderbrekingen tot gevolg kunnen hebben dat de Diensten onbetrouwbaar of onbereikbaar zijn voor de duur van deze Serviceonderbrekingen.

(f) Serviceonderbrekingen: geen terugbetalingen of korting. De Diensten kunnen tijdelijk zonder kennisgeving vooraf worden opgeschort om veiligheidsredenen, bij een systeemstoring, onderhoud en reparaties of door andere omstandigheden. Tenzij anders vastgelegd in uw serviceovereenkomst, gaat u ermee akkoord dat u bij dergelijke opschortingen geen recht hebt op een terugbetaling of korting. Bovendien gaat u ermee akkoord dat ScentAir geen enkele melding maakt van een specifieke uptime-garantie voor de Diensten.

(g) Systeemvereisten. De Diensten zijn niet toegankelijk zonder de specifieke onderdelen van de volgende lijst die vereist zijn om de Diensten van ScentAir te ondersteunen: (i) een werkend wifi-netwerk in uw faciliteit dat is geplaatst om betrouwbaar met de Producten te communiceren (niet vereist voor Producten die met breedband worden verbonden); (ii) een Account; (iii) een geschikt en ondersteund draadloos apparaat zoals een computer, telefoon of tablet (vereist voor bepaalde functies van de Dienst); (iv) een altijd ingeschakelde breedband-internettoegang op uw vestiging met voldoende bandbreedte om de gebruikte Producten te ondersteunen; en (v) andere systeemelementen die door ScentAir kunnen worden aangegeven. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u alle vereiste systeemelementen hebt en dat ze compatibel en correct geconfigureerd zijn. U erkent dat de Diensten mogelijk niet volgens de beschrijving werken wanneer niet aan de vereisten en compatibiliteitsvoorwaarden is voldaan. Als u de vereiste systeemelementen wijzigt, vervangt, verplaatst of op een andere manier verandert, is het uitsluitend uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ze compatibel zijn en correct zijn geconfigureerd om met de Producten en Diensten te werken. Daarnaast erkent u dat ScentAir de Bluetooth-functionaliteit op uw smartphone of tablet met of zonder voorafgaande kennisgeving kan activeren om de correcte werking van de Diensten te bevorderen, de communicatie met verbonden ScentAir-producten van dezelfde ScentAir-account mogelijk te maken en om bepaalde functies mogelijk te maken.

(h) Back-up met mobiele gegevens in geval van wifi-storing. In het geval van een Serviceonderbreking van het wifi-netwerk of de internetverbinding van uw vestiging, kunnen de Diensten onbetrouwbaar of niet beschikbaar zijn voor de duur van deze Serviceonderbreking. Functies en functionaliteiten van de Producten en Diensten kunnen niet op uw Mobiele app beschikbaar zijn voor de duur van de Serviceonderbreking. U hebt eventueel de optie om over te schakelen op een 4G-verbinding ('Mobiele back-up') om de connectiviteit te verbeteren in het geval van een Serviceonderbreking waardoor u de kans op een onderbreking van de Diensten en de toegang tot de verschillende functies en functionaliteiten van uw Producten en Diensten op uw Mobiele app kunt beperken.

(i) Gebruiksvoordelen ScentAir. Tenzij er expliciet een 'garantie' wordt beloofd, garandeert of belooft ScentAir geen enkel specifiek geldelijk of ander voordeel uit het gebruik van de Producten of Diensten. De werkelijke voordelen verschillen afhankelijk van factoren buiten de controle of kennis van ScentAir. ScentAir kan de Diensten van tijd tot tijd gebruiken om u informatie te geven die uniek is voor u en uw gebruik van de Producten en Diensten. Wij doen dit om uw geurervaring te optimaliseren op basis van onze analyse en informatie over u en over uw bedrijf.

(j) De Diensten voorzien u van informatie ('Productinformatie') met betrekking tot de Producten die u gebruikt en hun verband met andere producten en diensten. Alle productinformatie wordt verstrekt in de staat waarin deze verkeert en beschikbaar is. We kunnen niet garanderen dat deze juist is of bijgewerkt. In gevallen waarin dat van belang is, is het openen van productinformatie via de Diensten geen vervanging van direct openen van de informatie.

(k) Voor alle openbaar geposte of privé verzonden informatie via de Diensten ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij degene van wie (of van wiens account) dergelijke Content afkomstig is en ScentAir zal niet aansprakelijk zijn voor enige fouten of omissies in enige Content. ScentAir kan de identiteit van andere gebruikers met wie u tijdens het gebruik van de Diensten communiceert niet garanderen. Daarnaast kunnen we de authenticiteit van gegevens die gebruikers of handelaren over zichzelf verstrekken ook niet garanderen. U bevestigt dat alle Content die door u wordt geopend met behulp van de Diensten voor uw eigen risico is en dat u de enige verantwoordelijke zal zijn voor enige schade of verlies voor enige partij die daaruit voortvloeit. We hebben geen controle over en ook geen verplichting tot het ondernemen van enige actie met betrekking tot hoe u de content mogelijk interpreteert en gebruikt of welke acties u kunt ondernemen als gevolg van het blootgesteld zijn aan de content, en u ontslaat ons hierbij van alle aansprakelijkheid het feit dat u wel of geen content heeft verworven via de diensten.

(l) U garandeert, zegt toe en bent ermee akkoord dat u geen Content zult bijdragen of anderszins de Diensten of Producten zult gebruiken op een manier die (i) inbreuk doet op of in strijd is met de intellectueel-eigendomsrechten of eigendomsrechten, rechten van publiciteit of privacy of andere rechten van een derde partij; (ii) die in strijd is met enige wet, statuut, verordening of bepaling of anderszins illegaal is; (iii) die schadelijk, frauduleus, misleidend, bedreigend, beledigend, aanstootgevend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, schandelijk of anderszins verwerpelijk is; (iv) waarbij iemand zich voordoet als enig persoon of enige entiteit, inclusief, maar zonder beperking van, werknemers of vertegenwoordigers van ScentAir; (v) die een virus, Trojaans paard, worm, tijdbom of andere schadelijke computercode, -bestand of -programma bevat; (vi) die de veiligheid van uw ScentAir-account of de account van iemand anders in gevaar brengt (zoals het iemand anders toestaan om zich als u bij de Diensten aan te melden); (vii) waarbij wordt geprobeerd om op enige manier wachtwoord, account, producten, apparaten, systemen of andere beveiligingsgegevens van een andere gebruiker of derde partij te bemachtigen of er toegang toe te krijgen; (viii) die de beveiliging van een computernetwerk schendt of wachtwoorden of versleutelingscodes voor beveiliging kraakt; (ix) waarbij Maillist, Listserv of een andere vorm van autoresponsprogramma of 'spam' op de Diensten wordt uitgevoerd of andere processen die anderszins de juiste werking van de Diensten verstoren (inclusief het onredelijk belasten van de infrastructuur van de diensten door enorme hoeveelheden data); (x) een aanzienlijk deel van de Content wordt gekopieerd of opgeslagen; (xi) waarbij de broncode wordt gedecompileerd of aan reverse engineering wordt onderworpen of op andere wijze wordt getracht om de broncode of onderliggende ideeën of informatie over of gerelateerd aan de Diensten te verkrijgen; (xii) die afbreuk doet aan de capaciteit of functionaliteit van een netwerk of deze verstoort; of (xiii) waarbij gebruikt wordt gemaakt van remote controle om professionele medische zorg te bieden aan een persoon, inclusief maar zonder beperking van, in een zorgomgeving of in een omgeving van begeleid wonen.

(m) Wetten inzake privacy en gegevensbescherming. Wetten inzake gegevensbescherming en privacy kunnen waar u woont bepaalde verantwoordelijkheden bij u en uw gebruik van de Producten en Diensten bij u neerleggen. Zie voor meer informatie de  Privacyverklaring voor ScentAir-producten en diensten.

Daar waar ScentAir optreedt als verwerker van gegevens die u via haar Producten en Diensten heeft verzameld, zal ScentAir dit expliciet vermelden in de ScentAir Privacyverklaring voor Producten en Diensten. In deze situaties zal ScentAir ernaar streven om: (i) alleen gegevens op uw verzoek te verwerken; (ii) ervoor te zorgen dat personen die toestemming hebben om gegevens via ons namens u te verwerken zich houden aan de vertrouwelijkheid ervan; (iii) alleen samen te werken met een externe serviceprovider (subverwerker) die een gelijkwaardig niveau van bescherming biedt zoals hierin uiteengezet. De lijst van ScentAir-subverwerkers kunt u  hier vinden. Het is uw verantwoordelijkheid om deze website regelmatig te controleren op updates; (iv) u, in de mate waarin dat van toepassing en mogelijk is, te helpen met verzoeken om individuele rechten of andere nalevingsverplichtingen; en (v) uw gegevens na beëindiging te wissen of te retourneren.

(n) Installatie, tests en gebruik. Tenzij anders voorzien in uw dienstovereenkomst, is het uw verantwoordelijkheid om de Producten en Diensten te installeren en te gebruiken conform de toepasselijke handleiding en instructies. ALS EEN PRODUCT NIET JUIST IS GEÏNSTALLEERD, OF ALS EEN PRODUCT OF EEN VAN DE BIJBEHORENDE SENSOREN BUITEN HET DETECTIEBEREIK VALT OF WORDT GEHINDERD OF BELEMMERD DOOR MUREN, MEUBILAIR, PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN OF ANDERE ZAKEN, KUNT U TE MAKEN KRIJGEN MET VERSLECHTERDE PRESTATIES OF STORINGEN. Tenzij anders voorzien in uw dienstovereenkomst, is het uw verantwoordelijkheid om de producten te testen zodra ze zijn geïnstalleerd, om er zeker van te zijn dat de producten (en gerelateerde sensoren, componenten en randapparatuur) werken en communiceren zoals bedoeld en ontworpen, en om de producten vervolgens na installatie regelmatig te testen en te onderhouden.

(o) Controleer regelmatig de accu's of de stroomvoorziening. Het is uw verantwoordelijkheid om, wanneer nodig, accu's voor de producten of de stroomvoorziening te vervangen. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE PRODUCTEN MOGELIJK NIET WERKEN OF JUIST WERKEN ALS DE ACCU'S TOE ZIJN AAN VERVANGING OF ALS DE STROOMVOORZIENING WORDT ONDERBROKEN; CONTROLEER DEZE REGELMATIG.

(p) weggelaten

(q) Standaarden Smart-apparaten/Gebruik alleen door ScentAir gecertificeerde Producten of Diensten van derden. De producten kunnen gebruikmaken van verschillende open of algemeen verkrijgbare standaarden of middelen om te communiceren en werken met smart-apparaten of verbonden apparaten die ook tegelijkertijd worden gebruikt door andere systemen en diensten die niet door ScentAir zijn vervaardigd, inclusief wifi, Bluetooth en IP-apparaten. MAAR SMART-APPARATEN OF VERBONDEN OF ANDERE APPARATEN EN GERELATEERDE DIENSTEN ('PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN') DIE NIET DOOR SCENTAIR ZIJN AANGEWEZEN ALS COMPATIBEL MET DE PRODUCTEN EN DIENSTEN, WERKEN MOGELIJK NIET MET DE PRODUCTEN EN DIENSTEN, OF KUNNEN BEPERKTE FUNCTIES OF FUNCTIONALITEIT HEBBEN, OOK AL ZIJN ZE ONTWORPEN, GESPECIFICEERD OF IN DE MARKT GEZET ALS APPARATEN DIE WERKEN MET DEZELFDE OF VERGELIJKBARE STANDAARDEN OF COMMUNICATIEMIDDELEN. U GAAT ER ALLEEN MEE AKKOORD OM PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN TE GEBRUIKEN DIE DOOR SCENTAIR ZIJN AANGEWEZEN ALS COMPATIBEL MET DE PRODUCTEN EN DIENSTEN. VERDER GAAT U ERMEE AKKOORD DAT SCENTAIR NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR, EN U ONTSLAAT SCENTAIR HIERBIJ VAN EN STELT SCENTAIR SCHADELOOS VOOR, ENIGE AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE, LETSEL OF OVERLIJDEN DIE ZICH NAAR AANLEIDING HIERVAN VOORDOEN. GERELATEERD AAN, OF VEROORZAAKT DOOR ENIGE POGING DOOR U OM, OF UW VERBINDING MET OF GEBRUIK VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN DERDEN DIE NIET DOOR SCENTAIR ZIJN GECERTIFICEERD ALS COMPATIBEL MET DE PRODUCTEN EN DIENSTEN AAN TE SLUITEN.

 

Beperkingen van ScentAir-diensten vanwege derden
(a) Algemeen. ScentAir-diensten zijn afhankelijk van of werken samen met producten en diensten van derden. Deze producten en diensten vallen buiten de controle van ScentAir, maar hun werking kan invloed hebben op, of worden beïnvloed door, het gebruik en de betrouwbaarheid van de ScentAir-diensten. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat: (i) het gebruik en de beschikbaarheid van de Diensten afhankelijk is van productleveranciers en serviceproviders van derden, (ii) deze producten en diensten mogelijk niet 100% van de tijd op een betrouwbare manier werken en dat ze invloed kunnen hebben op de manier waarop de ScentAir-diensten werken, en (iii) ScentAir niet verantwoordelijk is voor schade of verlies vanwege de werking van deze producten en diensten van derden.

(b) Externe serviceproviders die door ScentAir worden gebruikt. U bevestigt dat ScentAir externe serviceproviders gebruikt om bepaalde aspecten van de diensten mogelijk te maken, zoals bijvoorbeeld: gegevensopslag, mobiele communicatie, synchronisatie en communicatie via gehoste gegevens- en applicatiediensten, en mobiele-apparaatmeldingen via leveranciers van mobiele besturingssystemen en mobiele operators. U GAAT ERMEE AKKOORD NIET TE VERTROUWEN OP DE DIENSTEN VOOR ENIGE LEVENSREDDENDE OF TIJDSKRITIEKE DOELEINDEN. VERDER GAAT U ERMEE AKKOORD, VOOR ZOVER TOEGESTAAN BIJ DE WET, OM EXTERNE SERVICEPROVIDERS TE VRIJWAREN VAN EN SCHADELOOS TE STELLEN VOOR ALLE AANSPRAKELIJKHEID, SCHADE OF VERLIES VAN ENIGE SOORT, PERSOONLIJK LETSEL OF OVERLIJDEN DIE ZICH NAAR AANLEIDING VAN UW GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN VOORDOEN.

(c) Apparatuur, ISP en operator. U bevestigt dat de beschikbaarheid van de Diensten afhankelijk is van (i) uw computer, mobiele apparaat, bedrading van uw faciliteit, wifi-netwerk van uw faciliteit, Bluetooth-verbinding en andere gerelateerde apparatuur ('Apparatuur'), (ii) uw internetserviveprovider ('ISP') en (iii) de operator van uw mobiele apparaat ('Operator'). U bevestigt dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten die door uw ISP en operator in rekening worden gebracht in verband met uw gebruik van de Diensten. U bevestigt dat u verantwoordelijk bent voor naleving van alle toepasselijke overeenkomsten, gebruiks-/dienstvoorwaarden en andere beleidsregels van uw ISP en operator.

(d) App Stores. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat de beschikbaarheid van de mobiele apps afhankelijk is van de websites van derden vanwaar u de mobiele apps downloadt, d.w.z. de Google Play Store van Google of de App Store van Apple (beide een 'App Store'). U bevestigt dat deze voorwaarden tussen u en ScentAir zijn en niet met een App Store. Elke App Store kan zijn eigen algemene voorwaardden hebben die u moet accepteren voordat u mobiele apps er van downloadt. U gaat ermee akkoord om u te houden aan dergelijke algemene voorwaarden van App Stores, en dat uw licentie om de mobiele apps te gebruiken afhankelijk is van uw naleving van dergelijke algemene voorwaarden van App Stores. Voor zover dergelijke andere algemene voorwaarden van zulke App Stores minder beperkend zijn dan of anderszins conflicteren met de algemene voorwaarden in deze Voorwaarden, zijn de meer beperkende of conflicterende algemene voorwaarden in deze Voorwaarden van toepassing.

(e) Websitekoppelingen en -doorverwijzingen van derden De sites kunnen koppelingen naar andere websites die door derden worden uitgevoerd ('Sites van derden') en doorverwijzingen naar externe leveranciers ('Doorverwezen leveranciers') bevatten. Dergelijke sites van derden en doorverwezen leveranciers vallen niet onder ons beheer. ScentAir biedt deze koppelingen en verwijzingen alleen aan voor uw gemak en biedt geen enkele controle, goedkeuring, bewaking, onderschrijving, garantie voor en doet geen enkele toezegging over dergelijke sites van derden of doorverwezen leveranciers. Uw gebruik van deze sites van derden geschiedt op uw eigen risico.

(f) Geautoriseerde gebruikers. ScentAir is niet verantwoordelijk voor enig gedrag van geautoriseerde gebruikers, of voor enig persoonlijk letsel, overlijden, schade aan eigendommen (inclusief maar niet beperkt tot uw huis), of andere schade of verliezen die zich naar aanleiding van of in verband met hun gebruik van de Diensten voordoen.

(g) Vrijwaring met betrekking tot derden. ScentAir is niet verantwoordelijk voor derden of hun producten en diensten, inclusief maar niet beperkt tot, de App Stores, Producten en Diensten van derden, sites van derden, doorverwezen leveranciers, apparatuur, ISP of operators. ScentAir aanvaardt geen aansprakelijkheid, en u ontslaat, vrijwaart en ontheft ScentAir en haar licentiegevers en leveranciers hierbij van alle historische, huidige of toekomstige claims, aansprakelijkheden en schades, bekend danwel onbekend, die zich naar aanleiding van of in verband met uw interacties met dergelijke derden en hun producten en diensten voordoen. VOOR ZOVER TOEGESTAAN BIJ DE TOEPASSELIJKE WET, VERLEENT U HIERBIJ ONTHEFFING VAN HET BURGERLIJK WETBOEK VAN CALIFORNIË SECTIE 1542 IN VERBAND MET HET VOORGAANDE, WAARIN STAAT: “EEN ALGEMENE ONTHEFFING STREKT ZICH NIET UIT TOT CLAIMS DIE DE CREDITEUR NIET KENT OF WAARVAN HIJ/ZIJ KAN VERMOEDEN DAT DIE IN ZIJN OF HAAR VOORDEEL BESTAAN OP HET MOMENT VAN DE UITVOERING VAN DE ONTHEFFING, DIE, INDIEN BEKEND BIJ HEM OF HAAR, VAN AANZIENLIJKE INVLOED MOET ZIJN GEWEEST OP ZIJN OF HAAR VERREKENING MET DE DEBITEUR.” U VERLEENT HIERBIJ ONTHEFFING VAN ELKE SOORTGELIJKE BEPALING IN ENIGE ANDERE JURISDICTIE.

 

Eigenaarschap en intellectueel eigendom
(a) Eigendom van ScentAir. U bevestigt dat alle intellectueel-eigendomsrechten, inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechten, patenten, handelsmerken en handelsgeheimen, in het Product, de Productesoftware en Diensten (d.w.z. de sites, Web-apps en mobiele apps) eigendom zijn van ScentAir en de aan haar gelieerde bedrijven of licentiegevers. Met uw bezit van, toegang tot en gebruik van het Product, de Productsoftware en Diensten worden er geen rechten, aanspraken of belangen in of op dergelijke intellectueel-eigendomsrechten overgedragen op u of een derde partij. ScentAir en de aan haar gelieerde bedrijven en licentiegevers en leveranciers behouden zich alle rechten voor die niet in deze Voorwaarden worden toegekend. De Diensten worden onder deze Voorwaarden aan u in licentie gegeven, niet verkocht.

U mag alleen delen van de Diensten (inclusief deze site) voor uw eigen persoonlijk gebruik naar uw computer kopiëren. U mag de content van de Diensten niet gebruiken op enige openbare of commerciële wijze, noch mag u zonder de schriftelijke toestemming van ScentAir iets van de content van de Diensten kopiëren naar of inbouwen in enig ander werk, inclusief uw eigen website. U moet een licentie van ons hebben voordat u enig deel van de Diensten mag posten of herdistribueren. Behalve met betrekking tot door gebruikers geplaatste content behoudt ScentAir de volledige en complete aanspraak op alle content van de Diensten, inclusief alle downloadbare software en alle gegevens die daarmee gepaard gaan. U mag de structuur of presentatie van de Diensten, of enige content daarin, niet kopiëren, wijzigen of op enigerlei wijze reproduceren of aantasten.

(b) Feedback. U kunt ervoor kiezen of ScentAir kan u uitnodigen om opmerkingen, suggesties of ideeën over de Producten of Diensten in te sturen, inclusief over hoe de Producten of Diensten ('Ideeën') kunnen worden verbeterd. Door Ideeën in te sturen gaat u ermee akkoord dat uw inzendingen vrijwillig, gratis, ongevraagd en zonder beperking zijn, en dat dit geen enkele fiduciaire of andere verplichting voor ScentAir zal vormen. ScentAir kan de door ingestuurde materialen en de content ervan gebruiken, kopiëren, publiceren of herdistribueren voor elk willekeurig doel en op elke willekeurige manier zonder enige compensatie voor u. U gaat er ook mee akkoord dat ScentAir geen afstand doet van rechten om vergelijkbare of gerelateerde ideeën te gebruiken die al eerder bij ScentAir bekend, ontwikkeld door haar werknemers of verkregen uit andere bronnen waren.

(c) Door gebruikers geplaatste content. U verleent ons hierbij een niet-exclusief, wereldwijd, royalty-vrij, eeuwig doorlopend, niet-intrekbaar, sublicentieerbare en overdraagbaar recht om de door u geplaatste content (inclusief alle gerelateerde intellectueel-eigendomsrechten) te openen, weer te geven of anderszins te gebruiken uitsluitend in verband met het aan u verstrekken van de Diensten en zoals door u aangegeven. U moet hierbij tevens elke gebruiker van de Diensten een niet-exclusieve licentie verlenen en verleent deze om de door u geplaatst content te openen en te gebruiken via de Diensten en zoals toegestaan via de functionaliteit van de Diensten en onder deze Voorwaarden. Verder begrijpt u dat we het recht behouden om afgeleide werken opnieuw vorm te geven, te wijzigen of te creëren, of om enige materialen die door u worden ingestuurd te extraheren en te vertalen. Voor alle duidelijkheid: de voorgaande licentieverlening aan ScentAir heeft geen invloed op uw eigendom of recht om aanvullende licenties voor het materiaal in uw inzendingen te verlenen, tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen.

 

SCHADEVERGOEDING VOOR GERECHTSGEDINGEN VAN DERDEN
VOOR ZOVER TOEGESTAAN BIJ DE TOEPASSELIJKE WET, GAAT U ERMEE AKKOORD OM SCENTAIR EN HAAR LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS (GEZAMENLIJK DE 'SCENTAIR-PARTIJEN') TE VERGOEDEN, TE VERDEDIGEN TEGEN, TE VRIJWAREN VAN EN SCHADELOOS TE STELLEN VOOR (I) ALLE CLAIMS, GERECHTSGEDINGEN, PROCESSEN EN ANDERE RECHTSVORDERINGEN DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ WORDEN AANGESPANNEN TEGEN EEN VAN DE SCENTAIR-PARTIJEN, DIE ZICH VOORDOEN NAAR AANLEIDING VAN OF IN VERBAND MET (A) UW GEBRUIK EN HET GEBRUIK VAN ELKE GEAUTORISEERDE GEBRUIKER VAN DE PRODUCTEN OF DIENSTEN; (B) UW SCHENDING VAN DEZE VOORWAARDEN OF DIE VAN UW GEAUTORISEERDE GEBRUIKERS; (C) ALLE DOOR GEBRUIKERS GEPLAATSTE CONTENT OF FEEDBACK DIE U VERSTREKT; OF (D) UW SCHENDING VAN ENIGE WET OF VAN DE RECHTEN VAN ENIGE DERDE PARTIJ (GEZAMENLIJK 'GERECHTSGEDINGEN DERDEN') OF DIE VAN UW GEAUTORISEERDE GEBRUIKERS; EN (II) ENIGE EN ALLE GERELATEERDE VERLIEZEN, SCHADES, SCHIKKINGEN EN OORDELEN (INCLUSIEF BETALING VAN DE HONORARIA EN KOSTEN VAN DE ADVOCATEN VAN DE SCENTAIR-PARTIJEN) DIE DOOR EEN VAN DE SCENTAIR-PARTIJEN ZIJN OPGELOPEN, DIE ZO WORDEN BEOORDEELD OF WANNEER EEN VAN DE SCENTAIR-PARTIJEN IN HET ONGELIJK WORDT GESTELD, OF DIE DOOR EEN VAN DE SCENTAIR-PARTIJEN WORDEN GEMAAKT MET BETREKKING TOT OF ALS GEVOLG VAN EEN DERGELIJK RECHTSGEDING DOOR DERDEN ('AAN DERDEN GERELATEERDE VERLIEZEN'). U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW SCHADEVERGOEDINGSVERPLICHTING AAN DE SCENTAIR-PARTIJEN GELDT OOK ALS EEN DERGELIJK GERECHTSGEDING VAN DERDEN EN AAN DERDEN GERELATEERDE VERLIEZEN ZICH VOORDOEN NAAR AANLEIDING VAN NALATIGHEID VAN ENIGE SOORT OF MATE, CONTRACTBREUK OF GARANTIE, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, NIET-NALEVING VAN TOEPASSELIJKE WET OF ANDERE FOUT OF OVERTREDING VAN EEN VAN DE SCENTAIR-PARTIJEN. MAAR NIETS HIERIN ZAL WORDEN OPGEVAT ALS MIDDEL OM ENIGE SCHADEVERGOEDING TE EISEN DIE DEZE CLAUSULE, IN ZIJN GEHEEL OF GEDEELTELIJK, ONGELDIG EN/OF ONAFDWINGBAAR ONDER DE TOEPASSELIJKE WET ZOU MAKEN. VERDER ZAL UW SCHADEVERGOEDINGSVERPLICHTING NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP ENIG MOEDWILLIG, BUITENSPORIG, OPZETTELIJK OF ROEKELOOS WANGEDRAG VAN DE SCENTAIR-PARTIJEN, OF GROVE NALATIGHEID VAN DE SCENTAIR-PARTIJEN IN DIE STATEN WAARIN SCHADEVERGOEDING VOOR GROVE NALATIGHEID NIET IS TOEGESTAAN. 'DERDE PARTIJ' IS HIERIN GEDEFINIEERD EN OMVAT ONDER ANDERE EEN GEAUTORISEERDE GEBRUIKER, EEN ONGEAUTORISEERDE GEBRUIKER, EEN ECHTGENO(O)T(E), PARTNER, FAMILIELID, GAST, BUURMAN/-VROUW, HUURDER, WERKNEMER OF VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ. ScentAir behoudt zich het recht voor om op uw kosten als enige de verdediging en het beheer van een zaak op zich te nemen waarvoor u verplicht bent om ScentAir te vergoeden, en u gaat ermee akkoord om met onze verdediging van dergelijke claims samen te werken. U gaat ermee akkoord om geen enkele claim te schikken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ScentAir. ScentAir zal zich redelijkerwijs inspannen om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, geding of proces nadat zij daarvan kennis heeft gekregen.

 

Garantiedisclaimers
(a) DE GARANTIES VOOR HET PRODUCT EN DE PRODUCTSOFTWARE WORDEN UITEENGEZET IN, REPSECTIEVELIJK, DE BEPERKTE GARANTIE EN DE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS.

(b) DE DIENSTEN WORDEN VERSTREKT VOOR UW GEMAK IN DE STAAT WAARIN ZE VERKEREN EN BESCHIKBAAR ZIJN, EN SCENTAIR EN HAAR LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS VERLENEN NADRUKKELIJK GEEN ENKELE GARANTIE OF VOORWAARDEN VAN ENIGE SOORT, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF DE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID OF NIET-OVERTREDING.

(c) SCENTAIR EN ONZE LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS VERLENEN GEEN GARANTIE DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN HERSTELD OF DAT DE DIENSTEN: (I) ZULLEN VOLDOEN AAN UW VEREISTEN; (II) COMPATIBEL ZULLEN ZIJN MET UW THUISNETWERK, COMPUTER OF MOBIELE APPARAAT; (III) BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN OP EEN ONONDERBROKEN, TIJDIGE, VEILIGE EN FOUTENVRIJE BASIS; OF (IV) NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, HETZIJ MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN DOOR U VAN SCENTAIR OF VIA DE DIENSTEN, ZAL LEIDEN TOT WELKE GARANTIE DAN OOK.

(d) SCENTAIR BIEDT GEEN GARANTIE VOOR ENIGE SERVICE, DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ WORDT GEADVERTEERD OF AANGEBODEN, OF IN VERBAND MET DE PRODUCTEN OF DIENSTEN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN DIE VIA DE WERKEN MET HET SCENTAIR-PLATFORM VERBONDEN ZIJN), OF VOOR ENIGE GELINKTE WEBSITE OF DIENST, NOCH KEURT HET DEZE GOED OF NEEMT HET DE VERANTWOORDELIJKHEID ERVOOR OP ZICH, EN SCENTAIR ZAL GEEN PARTIJ ZIJN IN, OF OP ENIGE MANIER ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN EXTERNE PROVIDERS VAN DERGELIJKE PRODUCTEN OF DIENSTEN CONTROLEREN.

(e) SCENTAIR DOET GEEN TOEZEGGINGEN BETREFFENDE ENIGE CONTENT DIE IS OPGENOMEN IN OF WORDT GEOPEND VIA DE DIENSTEN, EN SCENTAIR ZAL NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DE NAUWKEURIGHEID, NALEVING VAN COPYRIGHT, WETTELIJKHEID OF DEGELIJKHEID VAN MATERIAAL DAT IS OPGENOMEN IN OF WORDT GEOPEND VIA DE DIENSTEN. SCENTAIR DOET GEEN TOEZEGGINGEN EN VERLEENT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT SUGGESTIES OF AANBEVELINGEN VAN DIENSTEN OF PRODUCTEN DIE WORDEN AANGEBODEN OF GEKOCHT VIA DE DIENSTEN.

(f) DE DIENSTEN KUNNEN U VAN INFORMATIE VOORZIEN MET BETREKKING TOT UW PRODUCTEN ('PRODUCTINFORMATIE') OF ANDERE RANDAPPARATUUR DIE MET UW PRODUCTEN ZIJN VERBONDEN ('RANDAPPARATUUR VAN PRODUCT'). HET TYPE RANDAPPARATUUR VAN HET PRODUCT DAT KAN WORDEN VERBONDEN MET UW PRODUCT KAN VAN TIJD TOT TIJD VERANDEREN. ZONDER DE ALGEMEENHEID VAN BOVENSTAANDE DISCLAIMERS TE BEPERKEN, WORDT ALLE PRODUCTINFORMATIE VOOR UW GEMAK VERSTREKT IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT EN BESCHIKBAAR IS. SCENTAIR DOET GEEN TOEZEGGING, VERLEENT GEEN GARANTIE EN GARANDEERT OOK NIET DAT PRODUCTINFORMATIE BESCHIKBAAR, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZAL ZIJN.

 

Overige disclaimers
(a) WANNEER U DE PRODUCTEN EN DIENSTEN INSTALLEERT, INSTELT OF GEBRUIKT, KRIJGT U DE GELEGENHEID OM STANDAARDWAARDEN TE WIJZIGEN OF BEPAALDE INSTELLINGEN TE KIEZEN. DE KEUZES DIE U MAAKT KUNNEN EEN NIET-AANBEVOLEN OF ONBEDOELD FUNCTIONEREN OF NIET-FUNCTIONEREN VAN UW PRODUCTEN EN DIENSTEN EN ALLE VERBONDEN APPARATUUR OF SYSTEMEN VEROORZAKEN. U NEEMT ALLE AANSPRAKELIJKHEID OP U VOOR ALLE SCHADES EN VERLIEZEN VEROORZAAKT DOOR, OF IN VERBAND MET DE KEUZES DIE U MAAKT VOOR DE BEPAALDE INSTELLINGEN VOOR DE PRODUCTEN EN DIENSTEN, EN HET INSTELLEN OF VERANDEREN VAN STANDAARDWAARDEN.

(b) U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT SOMMIGE PRODUCTEN EN DIENSTEN MELDINGS-, SIGNALERINGS- OF DETECTIEPRODUCTEN EN -DIENSTEN ZIJN. DIE PRODUCTEN EN DIENSTEN ZORGEN ER NIET VOOR DAT HET OPTREDEN VAN GEBEURTENISSEN, ZOALS BRANDEN, OVERSTROMINGEN, INBRAKEN, OVERVALLEN OF MEDISCHE KWESTIES, WORDT GEËLIMINEERD. VERDER BEGRIJPT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT DIE PRODUCTEN EN DIENSTEN DERGELIJK OPTREDEN VAN GEBEURTENISSEN OF DE GEVOLGEN DAARVAN KUNNEN AFWENDEN OF MINIMALISEREN, EN DAAROM VERLEENT SCENTAIR GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE OF TOEZEGGING (INCLUSIEF ALLE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL) DAT DIE PRODUCTEN EN DIENSTEN EEN DERGELIJK OPTREDEN VAN GEBEURTENISSEN OF DE GEVOLGEN DAARVAN ZULLEN AFWENDEN OF MINIMALISEREN.

(c) U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Producten niet zijn ontworpen of vervaardigd om te voldoen aan een CPI-01 ANSI-standaard of andere vergelijkbare standaard voor reductie van valse alarmen of een verordening die vereist of aanbevolen kan zijn door uw staat of lokale overheid.

 

Afstand van subrogatie
U moet uzelf beschermen tegen alle risico's op verlies met de juiste verzekeringsdekking en u bent er verantwoordelijk voor om alle verzekeringsdekking te verkrijgen waarvan u denkt dat die nodig is. VOOR ZOVER TOEGESTAAN BIJ DE TOEPASSELIJKE WET EN DE TOEPASSELIJKE VERZEKERINGSPOLIS OF VERZEKERINGSPOLISSEN DIE U VERKRIJGT EN HANDHAAFT, ONTSLAAT U SCENTAIR EN HAAR LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES, VOORVAL, GEBEURTENIS OF TOESTAND DIE DOOR UW VERZEKERING WORDT GEDEKT.

 

Beperking van aansprakelijkheid
Niets in deze Voorwaarden en binnen deze clausule 'Beperking van aansprakelijkheid' zal worden geïnterpreteerd en opgevat als een middel aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten die niet zodanig onder de toepasselijke wet kan worden beperkt of uitgesloten.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN BIJ DE TOEPASSELIJKE WET, IS SCENTAIR, NAAST DE GARANTIE EN ANDERE DISCLAIMERS IN DEZE VOORWAARDEN, IN GEEN GEVAL (A) AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SPECIFIEKE SCHADE, ALS STRAF GELDENDE SCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR VERLIES VAN GEGEVENS OF WINSTDERVING DIE ZICH VOORDOEN NAAR AANLEIDING VAN OF IN VERBAND MET DE DIENSTEN OF DE PRODUCTEN, ZELFS ALS SCENTAIR WIST, OF KON HEBBEN GEWETEN, VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN (B) DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN SCENTAIR VOOR ALLE DIRECTE SCHADE, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, PERSOONLIJK LETSEL, OVERLIJDEN OF ANDERE SCHADE DIE NIET IS UITGESLOTEN OP GROND VAN (A) HET BOVENSTAANDE, WELKE ZICH VOORDOET NAAR AANLEIDING VAN OF IN VERBAND MET DE DIENSTEN OF DE PRODUCTEN, HETZIJ UIT CONTRACT HETZIJ DOOR ONGEOORLOOFDE HANDELING OF ANDERSZINS, ZAL BEPERKT ZIJN TOT EEN BEDRAG DAT NOOIT HOGER MAG ZIJN DAN TWEE (2) KEER DE KOSTEN DIE DAADWERKELIJK DOOR U AAN SCENTAIR ZIJN BETAALD VOOR DE DIENSTEN OF HET PRODUCT IN KWESTIE IN DE VOORAFGAANDE 12 MAANDEN (INDIEN VAN TOEPASSING). SCENTAIR WIJST ALLE AANSPRAKELIJKEID AF VAN ALLE SOORTEN LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS VAN SCENTAIR. SCENTAIR ZAL ONDER GEEN BEDING AANSPRAKELIJK ZIJN OP ENIGE WIJZE VOOR ENIGE CONTENT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT FOUTEN OF OMISSIES IN ENIGE CONTENT OF VERLIES OF SCHADE VAN ENIGE SOORT DIE IS OPGELOPEN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN, OF BLOOTSTELLING AAN, ENIGE CONTENT DIE IS GEPOST, GEMAILD, GEOPEND, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR IS GEMAAKT VIA DE DIENSTEN.

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IN DEZE SECTIE 11 VAN TOEPASSING ZAL ZIJN ZELFS ALS SCENTAIR AANSPRAKELIJK WORDT BEVONDEN VOOR ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE WEGENS CONTRACTBREUK, INBREUK OP EEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE OF BEPERKTE GARANTIE, NALATIGHEID VAN ENIGE SOORT OF MATE, STRIKTE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, SUBROGATIE, SCHADEVERGOEDING OF BIJDRAGE, OF ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKEID ZAL ECHTER NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP MOEDWILLIG, BUITENSPORIG, OPZETTELIJK OF ROEKELOOS WANGEDRAG VAN SCENTAIR OF GROVE NALATIGHEID VAN SCENTAIR IN DIE STATEN WAARIN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GROVE NALATIGHEID NIET IS TOEGESTAAN.

 

Kosten en betaling
Bepaalde Diensten worden verstrekt tegen een honorarium. U zult alle toepasselijke kosten betalen in verband met de Diensten die door u zijn geselecteerd overeenkomstig de voorwaarden die op het moment van een overeenkomst tussen u en ScentAir werden voorgelegd. Er kunnen gegevenstarieven gelden voor toepasselijke Diensten, zowel via ScentAir als via een externe, mobiele, breedband- en/of internetserviceprovider die u kunt kiezen om te gebruiken ter ondersteuning van de Diensten.

 

GESCHILLENBESLECHTING EN ARBITRAGE/KWIJTSCHELDING INZAKE GROEPSACTIES/VRIJSTELLING JURYRECHTSPRAAK/VRIJSTELLING VAN PUNITATIEVE SCHADEVERGOEDINGEN
NEEM DEZE SECTIE ZORGVULDIG DOOR. VOLG ONDERSTAANDE INSTRUCTIES ALS U GEEN EIS VAN ARBITRAGE OP INDIVIDUELE BASIS WILT.

(a) Arbitrage. ScentAir en u komen overeen om alle geschillen en claims te slechten die zich op enigerlei wijze voordoen naar aanleiding van of in verband met deze Voorwaarden of de Diensten of Producten, met uitzondering van claims die zich voordoen naar aanleiding van lichamelijk letsel. DEZE ARBITRAGE IS VERPLICHT EN NIET TOELAATBAAR. Deze overeenkomst om te bemiddelen is bedoeld om breed te worden geïnterpreteerd, inclusief, bijvoorbeeld:

claims die zich voordoen naar aanleiding van of in verband met enig aspect van de relatie tussen ons die is gemaakt in deze Voorwaarden of waarbij deze Voorwaarden of Diensten of Producten betrokken zijn, ongeacht de wettelijke theorie;
claims voor mentale of emotionele stress of ander emotioneel/mentaal letsel dat zich voordoet naar aanleiding van de relatie tussen ons;
claims die zich hebben voorgedaan voordat u deze Voorwaarden accepteerde (zoals claims die zijn gerelateerd aan bekendmakingen of de marketing van de Diensten of Producten, of het proces om goedkeuring te verkrijgen om de Diensten of Producten te gebruiken);
claims die zich kunnen voordoen na beëindiging van uw gebruik van de Diensten of Producten of enige overeenkomst tussen ons; en
claims die aanhangig worden gemaakt door of tegen onze respectievelijke dochterondernemingen, moederbedrijven, leden en gelieerde bedrijven, evenals de respectievelijke ambtenaren, directeuren, werknemers, agenten, voorgangers of opvolgers en rechtverkrijgenden van deze entiteiten, u en ScentAir.
Deze arbitrageovereenkomst vormt geen beletsel voor geen van ons om een geindividualiseerd gerichtsgeding aan te spannen bij een hof voor kleine claims. Het vormt, hangende arbitrage, eveneens geen beletsel voor geen van ons om een voorlopig bevel of een tijdelijk contactverbod bij een hof dat jurisdictie heeft, te vorderen. Noch weerhoudt deze arbitrageovereenkomst u ervan om zaken onder de aandacht te brengen van federale, staats- of lokale agentschappen. Dergelijke agentschappen kunnen, als de wet dat toestaat, namens u rechtsmiddelen tegen ons inzetten. Daarnaast kunnen u of ScentAir bij een hof met de bevoegde jurisdictie een kort geding aanspannen of andere billijke schadeloosstelling vorderen om uw handelsgeheimen en intellectueel-eigendomsrechten of die van ScentAir te beschermen of om schade aan of verlies van de diensten van Scentair te voorkomen.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN BIJ DE TOEPASSELIJKE WET, BEGRIJPT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT WE ELK (A) AFSTAND DOEN VAN HET RECHT OP EEN JURYRECHTSPRAAK; (B) AFSTAND TE DOEN VAN HET RECHT OM DEEL TE NEMEN AAN EEN GROEPSACTIE OF COLLECTIEF RECHTSGEDING; EN (C) AFSTAND TE DOEN VAN HET RECHT OM SCHADEVERGOEDINGEN TE CLAIMEN OF TE VORDEREN VAN DE ANDER. Deze Voorwaarden bewijzen een handelstransactie tussen staten en daarom vallen de interpretatie en uitvoering van deze arbitragebepaling onder de Amerikaanse Federale Arbitragewet.

(b) Kennisgeving van geschillen. Als een van ons van plan is om arbitrage voor een geschil te vragen, moet die partij de andere daarvan schriftelijk in kennis stellen. De kennisgeving aan ScentAir moet worden verzonden naar: ScentAir Legal Department, 3810 Shutterfly Road, Suite 900, Charlotte, NC, 28217, V.S. ScentAir zal u een kennisgeving sturen op het e-mailadres en/of de postadressen die aan uw account zijn gekoppeld. Uw kennisgeving aan ScentAir moet (a) uw naam, postadres en e-mailadres geven; (b) het geschil beschrijven; en (c) de schadevergoeding vermelden waarom u verzoekt. Als we binnen 60 dagen nadat de kennisgeving werd ontvangen niet in staat waren om tot een overeenkomst te komen om het geschil op te lossen, begint u of beginnen wij arbitrage.

(c) Arbitrageprocedures. De arbitrage valt onder de Arbitrageregels voor consumenten ('AAA-regels') van de Amerikaanse arbitragevereniging ('AAA'), zoals gewijzigd in deze Voorwaarden, en zal worden beheerd door de AAA. De AAA-regels zijn online beschikbaar op www.adr.org of door te bellen naar de AAA op 1-800-778-7879. Als de AAA niet bereikbaar is, zullen de partijen voor een andere arbitrage-aanbieder kiezen of zal het hof een vervanger aanwijzen. Tenzij u en wij anderszins overeenkomen, zullen alle arbitragezittingen plaatsvinden in de county (of gemeente) waarin u ScentAir-diensten ontvangt. Als de waarde van uw claim USD $10.000 of minder is, komen we overeen dat u ervoor kunt kiezen of de arbitrage uitsluitend op basis van documenten die door de arbiter zijn ingediend, telefonisch of via een persoonlijke hoorzitting wordt uitgevoerd. Als de waarde van uw claim hoger is dan USD $10.000, wordt het recht op een hoorzitting bepaald door de AAA-regels. Ongeacht de manier waarop de arbitrage wordt uitgevoerd, zal de arbiter een beredeneerde schriftelijke beslissing uitgeven waarin afdoende de essentiële bevindingen en conclusies worden toegelicht waarop de uitspraak is gebaseerd. Alle uitgiftes zijn aan de arbiter om over te beslissen, behalve die uitgiftes die zijn gerelateerd aan de omvang en uitvoerbaarheid van deze arbitragebepaling of de vatbaarheid voor arbitrage van geschillen welke aan het hof zijn om over te beslissen. De arbiter kan de uitspraken in andere arbitrages tussen ScentAir en ScentAir-gebruikers in overweging te nemen, maar hoeft zich hier niet aan te houden. De arbiter kan dezelfde geïndividualiseerde schades en schadevergoedingen toekennen die een hof kan toekennen. Een oordeel over de uitspraak kan door elk hof met jurisdictie worden uitgesproken.

(d) Kosten van arbitrage. Het kostenschema van de AAA is onderhevig aan verandering en dit kunt u vinden in de AAA-regels (beschikbaar oneline op www.adr.org of door de AAA te bellen op 1-800-778-7879). ScentAir zal alle AAA-archivering, administratieve en arbiterkosten betalen voor alle arbitrage die ScentAir begint. Als u ScentAir een 60 dagen voorafgaande kennisgeving hebt gegeven over uw intentie om te bemiddelen voordat u arbitrage begint en de waarde van uw claim USD $75.000 of minder is, zal ScentAir u uw deel van alle dergelijke AAA-kosten betalen. Als de waarde van uw claim hoger is dan USD $75.000 zal de toewijzinge van AAA-kosten vallen onder de AAA-regels (tenzij de wet van uw staat vereist dat ScentAir alle dergelijke kosten betaalt). Als de arbiter echter vindt dat de grond van uw claim of de gezochte schadevergoeding lichtzinnig is of aangespannen om een oneigenlijk doel (zoals gemeten aan de hand van de standaarden in de Federale regel van civiele procedure 11(b)), dan wordt de betaling van alle AAA-kosten geregeld door de AAA-regels. In dergelijke gevallen kan de arbiter u opdracht geven om ScentAir te vergoeden voor bedragen die ScentAir namens u heeft betaald.

(e) Geen groepsarbitrage. De arbiter kan declaratoire of gerechtelijke maatregelen slechts gunnen aan de individuele partij die om hulp verzoekt en alleen in de mate die nodig is om door de individuele claim van die partij te worden vrijgesteld. VOOR ZOVER TOEGESTAAN BIJ DE TOEPASSELIJKE WET KOMEN U EN SCENTAIR OVEREEN DAT IEDER CLAIMS AANHANGIG MAG MAKEN TEGEN DE ANDER UITSLUITEND IN UW INDIVIDUELE HOEDANIGHEID OF DIE VAN SCENTAIR, EN NIET ALS EEN EISER OF GROEPSLID IN EEN VERMEENDE GROEPSRECHTSZAAK OF PRIVÉ-PROCES MET PROCUREUR-GENERAAL. Verder mag de arbiter, tenzij alle betrokken partijen anderszins overeenkomen, niet meerdere claims van één persoon consolideren en niet anderszins in enige vorm een collectief of groepsproces voorzitten. Als een hof beslist dat toepasselijke wetgeving uitvoerbaarheid van een van de beperkingen van deze subsectie met betrekking tot een bepaalde claim of schadevergoeding uitsluit, dan moet die claim (en alleen die claim) worden gescheiden van de arbitrage en kan deze voor het gerecht worden gebracht.

(f) Opt-out-periode van 30 dagen. Als u zich niet wenst te houden aan bepalingen voor vrijwaring van arbitrage- en groepsacties in deze Sectie 13, moet u ScentAir hiervan schriftelijk op de hoogte brengen binnen 30 dagen na de datum waarop u voor het eerst deze Voorwaarden heeft geaccepteerd (tenzij een langere periode is vereist bij de toepasselijke wet). Uw schriftelijke kennisgeving moet naar ScentAir worden gemaild op het volgende adres: ScentAir Legal Department, 3810 Shutterfly Road, Suite 900, Charlotte, NC, 28217, V.S. Onderhevig aan Sectie 13(g) hieronder, gaat u er, als u ScentAir niet op de hoogte brengt overeenkomstig deze Sectie 13(f), mee akkoord u te houden aan de bepalingen voor vrijwaring van arbitrage en groepsprocessen van deze Voorwaarden, inclusief dergelijke bepalingen in Voorwaarden die na de datum van uw eerste acceptatie zijn herzien.

Dergelijke kennisgeving moet het volgende bevatten: (a) uw naam, (b) het e-mailadres vanuw ScentAir-account, (c) uw postadres en (d) een verklaring dat u geen geschillen met ScentAir wilt oplossen via arbitrage. Deze kennisgeving is alleen van invloed op deze Voorwaarden; als u eerder andere arbitrageovereenkomsten met ScentAir bent aangegaan of als u in de toekomst dergelijke andere overeenkomsten aangaat, zal uw kennisgeving dat u afziet van de arbitragebepaling in deze Voorwaarden niet van invloed zijn op andere arbitrageovereenkomsten tussen u en ScentAir.

(g) Toekomstige wijzigingen in arbitragebepaling. Als ScentAir wijzigingen aanbrengt in de Sectie Geschillenbeslechting en Arbitrage van deze Voorwaarden (anders dan een wijziging in het adres waarop ScentAir kennisgevingen van geschillen, opt-out-kennisgevingen of afwijzingen van toekomstige wijzigingen in de Sectie Geschillenbeslechting of Arbitrage ontvangt), kunt u al zulke wijzigingen afwijzen door ons binnen 30 dagen na de wijziging een schriftelijke kennisgeving te sturen naar ScentAir Juridische Afdeling, 3810 Shutterfly Road, Suite 900, Charlotte, NC, 28217, V.S. Het is niet nodig ons een afwijzing te sturen van een toekomstige wijziging in de Sectie Geschillenbeslechting en Arbitrage van deze Voorwaarden als u op de juiste manier had afgezien van de bepalingen voor vrijwaring van arbitrage en groepsprocessen in deze Sectie 13 binnen de eerste 30 dagen nadat u deze Voorwaarden voor het eerst heeft geaccepteerd. Als u niet op de juiste manier heeft afgezien van de bepalingen voor vrijwaring van arbitrage en groepsprocessen in deze Sectie 13, gaat u er, door het afwijzen van een toekomstige wijziging, mee akkoor dat u elk geschil tussen ons zult beslechten overeenkomstig de taal van deze arbitragebepaling, zoals gewijzigd door enige wijzigingen die u niet heeft afgewezen.

 

Wet Auteursrecht digitaal milennium
17(a) Als u een eigenaar van auteursrecht bent of een agent daarvan en denkt dat Content inbreuk doet op uw auteursrecht, kunt u een kennisgeving sturen volgens de Wet Auteursrecht digitaal millennium ('DMCA') door onze Copyright-agent schriftelijk te voorzien van de volgende informatie (zie 17 U.S.C §512[c][3] voor meer informatie): (i) een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die geautoriseerd is om namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeende inbreuk wordt gedaan, op te treden: (ii) identificatie van het werk waarop auteursrecht rust en waarvan wordt beweerd dat er inbreuk op wordt gedaan, of, indien meerdere werken waarop auteursrecht rust op één online site onder één kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site; (iii) identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk doet op of dat het onderwerp is van een schendingsactiviteit en die moet worden verwijderd, of waartoe toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs afdoende is om de serviceprovider het materiaal te laten vinden; (iv) informatie die redelijkerijs afdoende is om de serviceprovider contact met u te laten opnemen, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres; (v) Een verklaring dat u in goed vertrouwen gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarop de klacht meldt niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, de agent ervan of bij de wet; en (vi) Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving accuraat is en op straffe van meineed dat de klagende partij gemachtigd is te handelen namens de eigenaar van het exclusieve recht waarop vermeende inbreuk wordt gedaan.

(b) De aangewezen Copyright-agent van ScentAir die kennisgevingen van beweerde inbreuk moet ontvangen is Copyright-agent - T.a.v. Juridische afdeling, 3810 Shutterfly Road, Suite 900, Charlotte, NC, 28217, V.S.; (888) 827-9840. Voor de duidelijkheid: alleen DMCA-kennisgevingen moeten naar de Copyright-agent gaan; alle andere feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning en overige berichten moeten aan de Klanteservice van ScentAir worden gericht via  CustomerCare@scentair.com. U bevestigt dat als u nalaat om te voldoen aan alle vereisten van deze Sectie 14(b), uw DMCA-kennisgeving niet geldig kan zijn.

(c) Tegenbericht. Als u denkt dat de Content die werd verwijderd (of waartoe toegang werd uitgeschakeld) geen inbreuk vormt, of dat u de autorisatie had van de eigenaar van het auteursrecht, de agent van de eigenaar van het auteursrecht of volgens de wet om het materiaal te posten en te gebruiken in uw Content, kunt u een tegenbericht sturen aan de Copyright-agent dat de volgende informatie bevat: (i) Uw fysieke of elektronische handtekening; (ii) Identificatie van de Content die is verwijderd, of waartoe toegang is uitgeschakeld, en de locatie waarop de Content verscheen voordat het werd verwijderd of uitgeschakeld; (iii) Een verklaring dat u in goed vertrouwen gelooft dat de Content werd verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of onjuiste identificatie van de Content; en (iv) Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, een verklaring dat u toestemt met de jurisdictie van het federale hof in San Francisco, Californië, VS en een verklaring dat u een betekening accepteert van de persoon die de kennisgeving van de vermeende inbreuk heeft gedaan.

(d) Als een tegenbericht wordt ontvangen door de Copyright-agent, kan ScentAir een kopie van het tegenbricht sturen naar de oorspronkelijke klager  waarin diegene wordt geïnformeerd dat ze de verwijderde Content binnen 10 werkdagen kunnen vervangen of de uitschakeling stopzetten. Tenzij de eigenaar van het auteursrecht een vordering instelt waarbij een gerechtelijk bevel tegen de Contentprovider,het lid of de gebruiker wordt geëist, kan de verwijderde Content naar eigen oordeel van ScentAir worden vervangen, of de toegang ertoe worden hersteld, binnen 10 tot 14 werkdagen of meer na ontvangst van het tegenbericht.

 

Algemeen
(a) Wijzigingen in deze Voorwaarden. ScentAir behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze Voorwaarden aan te brengen. ScentAir zal de kennisgeving van deze wijzigingen op een of meer van de volgende zaken posten: deze pagina, een site, Web-apps of mobiele apps. U moet ervoor zorgen dat u de meest recente Voorwaarden heeft gelezen en ermee akkoord gaat wanneer u de Diensten en Producten gebruikt. Voortgezet gebruik van de Diensten en Producten na kennisgeving van dergelijke wijzigingen zal aangeven dat u dergelijke wijzigingen bevestigt en dat u ermee akkoord gaat om u aan die herziene Voorwaarden te houden. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET EEN VAN DE WIJZIGINGEN IN EEN VAN DE VOORWAARDEN, MOET U DE VERBINDING VAN UW PRODUCTEN VANAF UW ACCOUNT VERBREKEN EN STOPPEN MET HET OPENEN OF GEBRUIKEN VAN DE DIENSTEN EN PRODUCTEN.

(b) Toepasselijk recht. Deze Voorwaarden en alle claims, geschillen, gerechtsgedingen of oorzaken van gerechtsgedingen, problemen of verzoeken om vrijstelling die zich naar aanleiding van of in relatie tot deze Voorwaarden of uw gebruik van de Producten of Diensten voordoen, zullen vallen onder de wetten van de Staat North-Carolina, zonder dat daarbij de beginselen of bepalingen omtrent het conflicteren van wetgeving van een andere jurisdictie van toepassing zijn. De gerechtshoven in sommige staten en landen zijn mogelijk niet van toepassing op de wet in North-Carolina voor wat betreft sommige soorten geschillen. Als u zich in een van die staten of landen bevindt, zullen daar waar de wet van North Carolina niet geldt, de wetten van uw staat of land van toepassing zijn. VOOR ZOVER TOEGESTAAN BIJ DE TOEPASSELIJKE WET, GAAT U ERMEE AKKOORD OM U TE ONDERWERPEN AAN DE PERSOONLIJKE JURISDICTIE VAN DE STAATS- EN FEDERALE HOVEN IN OF VOOR MECKLENBURG COUNTY, NORTH CAROLINA, TENEINDE ALLE DERGELIJKE CLAIMS OF GESCHILLEN AANHANGIG TE MAKEN, TENZIJ EEN DERGELIJK CLAIM OF GESCHIL MOET WORDEN GESLECHT ZOALS UITEENGEZET IN EEN BOVENSTAANDE SECTIE.

(c) Bescherming van vertrouwelijkheid en intellectueel-eigendomsrechten. Niettegenstaande het voorafgaande kan ScentAir injunctieve of andere gerechtelijke genoegdoening vorderen bij elke willekeurige bevoegde rechter, om haar vertrouwelijke informatie en intellectueel-eigendomsrechten te beschermen of verlies van gegevens of schade aan haar servers te voorkomen.

(d) Gehele overeenkomst/Splitsbaarheid Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en ScentAir met betrekking tot het gebruik van de Diensten en aankoop van de Producten. Enig verzuim van ScentAir om enige rechten of bepalingen van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, zal niet dienen als een vrijwaring van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. De sectietitels in deze Voorwaarden zijn alleen bedoeld voor uw gemak en hebben geen wettelijk of contractueel effect. Als een van deze Voorwaarden om enige reden ongeldig of onafdwingbaar is, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden gelden en wordt de ongeldige of onafdwingbare bepaling beschouwd als gewijzigd, zodat deze geldig en afdwingbaar is voor zover toegestaan bij de wet. Geen van de partijen is een agent of partner van de andere partij.

(e) Overleefbaarheid. De verplichtingen in paragrafen 3(d) en (e), 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 en 15 blijven na elke afloop of beëindiging van deze voorwaarden bestaan.

(f) Overdracht. Deze voorwaarden en alle daaraan verbonden rechten of verplichtingen, mogen niet worden overgedragen of anderszins door u worden overgezet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ScentAir. Deze Voorwaarden mogen zonder beperking door ScentAir worden overgedragen. Deze termen zijn bindend voor elke toegestane rechtverkrijgende.

(g) Kennisgevingen. ScentAir kan kennisgevingen aan u doen zoals vereist bij de wet, of voor marketing- of andere doeleinden, (naar haar keuze) via een e-mail naar het primaire e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld, via mobiele kennisgevingen, schriftelijk of via het posten van een dergelijke kennisgeving op www.ScentAir.com of een gerelateerde of gelinkte website. ScentAir is niet verantwoordelijk voor enige automatische filtering die u of uw netwerkprovider mogelijk toepast op e-mailmeldingen. ScentAir raadt u aan om e-mailadressen van @scentair.com toe te voegen aan uw e-mailadresboek om ervoor te helpen zorgen dat u e-mailmeldingen ontvangt van ScentAir.

(h) Openbaarmakingen. U kunt op onderstaande adressen contact opnemen met ScentAir.

Voor gebruikers in de Verenigde Staten en andere landen buiten de Europese Economische Ruimte:

SCENTAIR TECHNOLOGIES, LLC

3810 SHUTTERFLY ROAD, SUITE 900

CHARLOTTE, NC, V.S.

Voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte:

SCENTAIR FRANCE PARC D’ACTIVITES DU CASSE 2 16 RUE JEAN MONNET 31240 SAINT JEAN

(i) Informatie over copyright/handelsmerk. Copyright © 2011-2019, ScentAir Technologies, LLC. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken, logo's en dienstmerken ('Merken') die in de Diensten worden weergegeven, zijn het eigendom van ScentAir of van hun respectieve eigenaren. U mag geen van de merken gebruiken zonder de betreffende voorfgaande schriftelijke toestemming van ScentAir of dergelijke respectieve eigenaren. ScentAir behoudt zich het recht voor om product- en dienstaanbiedingen, specificaties en prijzen op elk gewenst moment, zonder kennisgeving te wijzigen en is niet verantwoordelijk voor typografische of grafische fouten die in deze of in gerelateerde documenten kunnen voorkomen.